วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
 
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

 
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า