วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว
 
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
 

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

 
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อัตราส่วน

การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยเดียวกัน การเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนกำกับ ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยต่างกัน การเขียนมาตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วย เช่น มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 2 เมตร

หน่วยกิต

หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น 1 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 2 คาบ 2 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 4 คาบ

การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย


Mind Map